Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytpsykoterapia on aktiivinen, kohdennettu ja ajallisesti rajattu psykoterapian muoto, joka tukee asiakkaan omaa itseymmärrystä ja itsehoitoa. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.

Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on se, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan,

myös tunnekokemus voi muuttua. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja uudenlaisia toimintatapoja.

Valmistuin marraskuussa 2020 Integrum Instituutin kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelmasta.