Psykofyysinen terapia

 

Mieli virtaa meissä kuin hengitys. Mielen avulla ohjaamme kehomme toimintoja ja energiatasoja. Kykyä seurata oman mielemme tapahtumia kutsutaan

tietoisuustaidoiksi. Voimme havainnoida mielemme virtausta, aivan kuin joen virtausta tai taivaalla lipuvia pilviä. Tietoisuustaitojen avulla voimme myös

säädellä sitä, miten mieleen pyrkiviin aineistoihin suhtaudumme. Hiljalleen voimme oppia siihen, ettei mieli enää kuljeta meitä vaan me voimme päättää,

miten mieltämme käytämme. Riittää, että vain pysähdymme ja kuuntelemme, sisäinen äänemme on aina läsnä ja meidän on aina mahdollista löytää tie sen luo.

Stressillä ja psyykkisellä kuormituksella on vaikutuksia fyysiseen sairastamiseen, jopa ajatukset sekä uskomukset voivat vaikuttaa fyysiseen todellisuuteen.

Psykofyysisessä terapiassa on keskeistä ymmärrys näiden elementtien välisestä vuorovaikutuksesta. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, tunteet ja

ajatukset vaikuttavat kehon reaktioihin ja myös kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysisessä lähestymistavassa työskentelyn lähtöpisteenä on kehotietoisuus, oman kehon tuntemus. Keho ja siinä tapahtuvat tuntemukset sekä kokemukset ovat yhtä tärkeitä huomion kohteita kuin ajatukset, kokemukset, tunteet ja muistot. Kehollisen kokemuksen kautta voidaan tarkastella suhdetta itseen ja toiseen. Psykofyysisessä terapiassa huomioidaan mm. hengityksen, asentojen ja liikkeen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Samalla huomioidaan myös sitä, miten ajatukset ja tunteet näyttäytyvät kehossamme.

Hengityksellä on suuri merkitys meidän hyvinvoinnillemme. Psykofyysisen hengitysterapian perustana on tieto hengityksen psykofyysisestä säätelystä

sekä tasapainoisen hengityksen merkityksestä fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Siihen liittyy ymmärrys varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä

hengitystapojen oppimisessa ja stressinsäätelyjärjestelmän kehittymisessä. Psykofyysisessä hengitysterapiassa ei ole kyse oikean hengitystekniikan opettelusta,

vaan pikemminkin omaan hengitykseen tutustumisesta ja sen myötä olemisen ja havaitsemisen muutoksesta, joka mahdollistaa tasapainoisen hengityksen.

Hengitysterapian teemoja ovat mm. olemisen opettelu, hellittäminen, lupa olla sellainen kuin on, oman hengitysrytmin löytäminen, tauot hengityksessä,

rajat ja mielikuvien käyttö.

Psykofyysisen hengitysterapian menetelmät pohjaavat liikuntaterapeutti Maila Sepän ja erikoispsykologi Päivi Lehtisen vuosikymmenien yhteistyöhön ja

kliiniseen kokemukseen. Käytettäviä menetelmiä voivat olla esim. liikeharjoitteet, hengitys- ja kehontuntemusharjoitukset, erilaiset rentoutusmenetelmät,

ahdistuksen- ja stressinhallintaharjoitukset, vuorovaikutustaitoja tukevat harjoitteet sekä kosketukseen perustuvat hoidot, kuten kranio-sakraaliterapia.

Psykofyysinen terapia soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen, erilaisten tunne-elämän vaikeuksien, syömishäiriöiden,

pitkittyneiden kiputilojen, stressin ja psykosomaattisen oireilun hoitoon.